Categorii de asiguraţi

Conform Legii 263/2010, asiguratul este persoana fizică pentru care angajatorul este obligat să reţină şi să plătească contribuţia individuală de asigurări sociale, precum şi persoana fizică care achită în nume propriu contribuţia de asigurări sociale.
Asiguraţii pot fi cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România.
Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale şi au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, conform prezentei legi.
Conform art.6,alin(1) din Legea 263/2010, în sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii :
  1. persoanele care desfaşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari;
  2. funcţionarii publici;
  3. cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
  4. persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil.
 1. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la pct. I;
 2. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj
 3. persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:
  1. administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;
  2. persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;
  3. persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;
  4. alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;
 4. cadrele militare trecute în rezerva, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii;
Conform art.6 alin(2), se pot asigura în sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare socială, în conditiile prezentei legi, avocaţii, notarii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat.
Casa de Pensii Iasi - Str. Anastasie Panu nr. 17-19, bl. Ghica Voda, sc. 2A-2B, tel. 0232-218.540
e-mail: cjp.iasi@cnpp.ro