Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat şi se acordă, la cerere, pe baza certificatului de deces.

Se achită în termen de 3 de zile lucrătoare de la solicitare, persoanei îndreptăţite sau mandatarului desemnat, prin procură specială, de către aceasta.

Ajutorul de deces se achită de către Casa Teritorială de Pensii.

DOCUMENTE NECESARE

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces (Anexa nr. 11);

  • certificat de deces (original şi copie);

  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);

  • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);

  • acte din care să rezulte că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
  • adeverinţă care atestă calitatea de salariat la data decesului însoţită de o copie conformă cu originalul după extrasul din Revisal (în cazul decesului salariatului);
După caz:
  • act medical emis sau avizat de medicul expert al asigurărilor socale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);

  • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
Casa de Pensii Iasi - Str. Anastasie Panu nr. 17-19, bl. Ghica Voda, sc. 2A-2B, tel. 0232-218.540
e-mail: cjp.iasi@cnpp.ro