Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat şi se acordă, la cerere, pe baza certificatului de deces.

Se achită în termen de 24 de ore de la solicitare, persoanei îndreptăţite sau mandatarului desemnat, prin procură specială, de către aceasta.

Ajutorul de deces se achită de către:

  • angajatorul, în cazul decesului asiguratului salariat, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
  • instituţia care gestionează bugetul asigurărilor sociale de şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
  • casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu contract de asigurare socială, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

DOCUMENTE NECESARE

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces (Anexa nr. 11);

  • certificat de deces (original şi copie);

  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);

  • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);

  • acte din care să rezulte că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
După caz:
  • act medical emis sau avizat de medicul expert al asigurărilor socale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);

  • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
Casa de Pensii Iasi - Str. Anastasie Panu nr. 17-19, bl. Ghica Voda, sc. 2A-2B, tel. 0232-218.540
e-mail: cjp.iasi@cnpp.ro