Informaţii de interes public

1. Solicitări informaţii de interes public

2. Buget

3. Bilanţ

4. Achiziţii publice

5. Declaraţii de avere şi interese

6. Situaţia drepturilor salariale

7. Formulare tip

8. Raportari incidente de integritate

9. Politica date personale

10. Proiecte


1.Solicitări informaţii de interes public

Accesul la informaţiile de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, va fi adresată Casei Judeţene de Pensii Iaşi, verbal persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor publice sau în scris pe suport de hârtie sau pe suport electronic e-mail cjp.iasi@cnpp.ro , în condiţiile art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public, conform formularului de Cerere-Tip (model cerere). Termenele pentru comunicarea în scris a unui raspuns la cerere (model) a solicitanţilor de informaţii de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, şi anume:

 • 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
 • 10 zile lucrătoare pentru anunţarea solicitantului că termenul iniţial prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;
 • 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);
 • 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.
Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, următoarele informaţii:
 • informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 • informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 • informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
 • informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
 • informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
 • informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
 • informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.
Norme de metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public - H.G. 123/2002

Persoana responsabilă cu primirea solicitărilor în baza Legii 544/2001 :

Grigorovschi Isabela

Serviciul comunicare si relatii publice

Tel: 0232 218540 int 142

e-mail: isabela.grigorovschi@cnpp.ro

Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001

Formular reclamaţie administrativă (model 1) sau (model 2)
Cerere pentru accesul la informaţii de interes public (model cerere)

Modalitatea de contestare a deciziei

Conform H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

ART. 32

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă (model 1 sau model 2) conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

ART. 33

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice.

ART. 34

În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se consideră lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative. Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate în cazul funcţionarului vinovat, în condiţiile legii.

ART. 36

(1) Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă (model), se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

ART. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

(2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informaţiile de interes public solicitate si sa plăteasca daune morale si/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4) Decizia Curtii de apel este definitivă si irevocabilă.

Art. 36 alin (2) din H.G.123/2002

Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.

Lista cu documentele de interes public

 1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Institutiei
 2. Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor institutiei, programul de funcţionare şi programul de audienţe;
 3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Institutiei, precum şi ale responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice;
 4. Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 5. Programele şi strategiile proprii în domeniul administraţiei publice
 6. Raportul anual cu privire la activitatea Institutiei;
 7. Regulamentul de organizare si functionare al Institutiei;
 8. Regulamentul intern al Casei Judeţene de Pensii Iaşi;
 9. Bugetul de venituri şi cheltuieli al institutiei şi bilanţul contabil;
 10. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei;
 11. Materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă şi declaraţii de presă;
 12. Declaraţii de avere;
 13. Documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 14. Informaţii privind organizarea licitaţiilor la nivelul Instituţiei, conform legislaţiei în vigoare;
 15. Prelucrări statistice proprii din sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 16. Lista societăţilor comerciale din turism cu care CNPP are încheiate contracte de prestări servicii pentru eliberarea biletelor de tratament balnear

Lista cu documente produse și/sau gestionate

Raport de evaluare a implemetării Legii 544/2001 în anul 2020

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constitie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

Art. 5

(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu urmatoarele informații de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor, programul de funcționare și programul de audiențe: organigrama instituţiei , regulamentul de organizare şi funcţionare, programul de funcţionare, programul de audienţe.

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice:

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare: buget: 2018; bilanţ contabil la data de: 31.12.2018

f) programele și strategiile proprii;

g) lista cuprinzand documentele de interes public;

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes

2. Buget

Prevederi bugetare pe anul 2018 la bugetul asigurarilor sociale de stat

Prevederi bugetare pe anul 2018 la bugetul de stat

Prevederi bugetare pe anul 2018 la bugetul fondului de accidente de munca si boli profesionale

3. Bilanturi contabile

Bilanţ - bugetul asigurarilor sociale de stat

Bilanţ - bugetul de stat

Bilanţ - bugetul fondului de accidente de muncă şi boli profesionale

4. Achiziţii publice

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE - 2016
Centralizatorul achizițiilor publice a căror valoare depășește 5.000 euro/an
Contract furnizare curent electric
Contract furnizare gaz natural
Contract servicii curatenie
Contract servicii postale
Contract prestari servicii de paza

Achizitii publice 2017


Achizitii servicii securitate fizică


Achizitii servicii de paza


Achizitii servicii de traducere
Achizitii servicii de curatenie
Achizitii calculatoare de birou tip 1
Achizitii calculatoare de birou tip 2

Achizitii publice 2018


Achiziţii servicii de pază


Achiziţii servicii de curăţenie
Achiziţii servicii de traducere

Achizitii publice 2019

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE - 2019
Contract servicii curatenie
Contract servicii postale
Contract prestari servicii de paza


Achiziţii servicii de intabulare


Achiziţii servicii pentru centrale termice


Achiziţii computere birou


Achiziţii servicii de traducere

Achizitii publice 2022

5. Declaraţii avere

Declaraţii avere

6. Situaţia drepturilor salariale

6. Situaţia drepturilor salariale

Situaţia drepturilor salariale 10.2016

Informaţii potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017 - 09.2017

Informaţii potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017 - 03.2018

Informaţii potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017 - 09.2018

Informaţii potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017 - 03.2019

Informaţii potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017 - 09.2019

Informaţii potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017 - 03.2020

Informaţii potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017 - 09.2020

Informaţii potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017 - 03.2021

Informaţii potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017 - 09.2021

Informaţii potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017 - 03.2022

7. Formulare tip


8. Raportari incidente de integritate

Raport incidente de integritate 2019

Raport incidente de integritate 2020

Raport incidente de integritate 2021

Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala

9. Politica date personale

Politica date personale

10. Proiecte

Dezvoltarea capacității administrației publice centrale de a realiza studii de impact

Casa de Pensii Iasi - Str. Anastasie Panu nr. 17-19, bl. Ghica Voda, sc. 2A-2B, tel. 0232-218.540
e-mail: cjp.iasi@cnpp.ro